خبر: لزوم تشویق صنایع سیمان به استفاده از پسماند به عنوان سوخت جایگزین

خبر: لزوم تشویق صنایع سیمان به استفاده از پسماند به عنوان سوخت جایگزین : عنوان 
1398/03/21 : تاریخ انتشار

گفتگوی محمد حسن رضویان با عادل عربی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان در خصوص موضوع مدیریت پسماند و تشویق کارخانجات سیمان برای استفاده از پسماند ها به عنوان سوخت جایگزین

در این گفتگو به مواردی از جمله مدیریت پسماند و همچنین  لزوم ارائه مشوق های لازم از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به  صنایع مختلف  از جمله سیمان برای استفاده از پسماندها به عنوان سوخت جایگزین اشاره شده است