پانا: تحول در تولید و صادرات کیسه‌های نانوزیست تخریب پذیر صنعت سیمان

پانا: تحول در تولید و صادرات کیسه‌های نانوزیست تخریب پذیر صنعت سیمان : عنوان 
1398/12/17 : تاریخ انتشار

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته می‌گوید تحول بزرگ در تولید و صادرات کیسه های نانوزیست تخریب پذیر صنعت سیمان ایجاد شد و در پی این تحول مدت زمان تجزیه کیسه های سیمان و در آینده ای نزدیک کیسههای آرد از ۴۰۰ سال به دو نیم سال کاهش می‌یابد.