مديران و کارشناسان
در این بخش مشخصات مدیران و کارشناسان صنعت سیمان ایران ارائه می شود.
از کليه مديران و کارشناسان صنعت سيمان درخواست می شود که مشخصات خود را برای درج در سايت برای ما ارسال دارند.
دریافت فرم مدیران و کارشناسان صنعت سیمان فرم pdf - فرم word
بنیانگذاران اولیه
(انجمن صنفی)
بنيانگذاران اوليه صنعت سيمان به انتخاب انجمن صنفی
شادروان
علی همدانیان
شادروان
حسین همدانیان
مهندس احمدعلی ابتهاج
مهندس
منوچهر سالور
مهندس
علی آگاه
مهندس
علی زاهدی
پيشگامان صنعت سيمان به انتخاب انجمن صنفی
مهندس
فیروز پزشکی
مهندس علی اصغر احمديان
مهندس
عباس شيرازی
مهندس ميرحسين جلالی
مهندس غلامرضا ليل آبادی
مهندس
حسين ايروانيان
مهندس
رضا ابطحی
مهندس
محسن متقيان
مهندس
ابراهيم ده بزرگی
مهندس داريوش نجدسميعی
مهندس نصرت اله مجلسی
مهندس
هادی پورسعيد
مهندس واهاق هاکوپ نعلبنديان
مهندس
حيدر بلوچ
مهندس ابوالقاسم بنی عامری
مهندس
فريدون خسروپور
مهندس
داود ملک فاتحی
مهندس
علی آيت الهی

اسامی پيشکسوتان صنعت سيمان به انتخاب انجمن صنفی
*** به ترتيب حروف الفبا ***